Dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL wziął udział w konferencji "Samorząd Terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń". Celem konferencji jest prezentacja dorobku środowiska naukowego oraz wyników badań prowadzonych przez statystykę publiczną, a także przegląd dobrych praktyk i dyskusja na temat przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych, zachodzących zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. Ponadto zamierzeniem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji naukowców i przedstawicieli statystyki publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego nad determinantami kształtującymi współczesny rozwój społeczno-gospodarczy w różnej skali przestrzennej.

Organizatorami konferencji są: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Urząd Statystyczny we Wrocławiu i Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dr Cezary Trutkowski, wystąpił z prezentacją: Badania jakości życia mieszkańców jako płaszczyzna rozwoju JST. FRDL udzieliło wydarzeniu swojego patronatu.

Więcej informacji o konferencji