Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich przyznała Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za 2020 rok.

Laureatów konkursu wyłoniła Kapituła Nagrody, obradująca pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Przewodniczącego Rady Fundatorów FRDL, oraz Tomasza Majdy, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, w składzie: Joanna Erbel, Adam Kowalewski, Tadeusz Markowski, Jacek Purchla, Joanna Regulska, Magdalena Staniszkis, Tomasz Potkański.

W V edycji konkursu Kapituła nagrodziła i wyróżniła prace w czterech kategoriach.

  • Kategoria IDEA

NAGRODA : mgr inż. Marek Kaszewski   
Praca : Więcej niż mieszkanie – zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, a potrzeby społeczne. Projekt modelowego zespołu urbanistycznego w Bydgoszczy.

Uzasadnienie prof. Magdaleny Staniszkis : „Projekt w kompleksowy sposób reprezentuje kształtowanie przestrzeni miejskiej, oparte o analizę stanu współczesnej wiedzy, przyjaznej lokalnej społeczności i równocześnie wnoszącej wartości o znaczeniu ogólnomiejskim”.

WYRÓŻNIENIE : Jarosław Wiśniewski

Praca : Idea rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez zastosowanie farm miejskich, na przykładzie pracy inżynierskiej pt. "Rewitalizacja ulicy Bakalarskiej w Warszawie"

  • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA

NAGRODA : Pracownia architektoniczno-urbanistyczna: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska, Zbigniew Badowski

Praca : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszaru w rejonie ulicy Batorego

Uzasadnienie prof. Magdaleny Staniszkis :“Uchwalony plan wzorcowo traktuje kompleksowe zagadnienia kształtowania przestrzennego zarówno w warstwie merytorycznej realizacji współczesnych potrzeb rozwoju z poszanowaniem tożsamości miejsca wynikającej z dziedzictwa kulturowego jak i ochrony wartości przyrodniczych oraz w warstwie warsztatu planowania przestrzennego zintegrowanego z kreowaniem wartości przestrzeni poprzez koncepcję urbanistyczno-architektoniczną obszaru planu. Plan ten powinien być rozpropagowany jako "dobry przykład" możliwości osiągania ładu przestrzennego poprzez planowanie przestrzenne o właściwym zakresie merytorycznym i warsztatowym”

WYRÓŻNIENIE : NArchitekTURA / Bartosz Haduch

Praca : Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu

Uzasadnienie dr Tomasza Potkańskiego :„Głęboko symboliczny projekt, wystarczająco dobre wykonanie oraz recykling materiałów - dzięki którym płyty z kamieniołomu otrzymały tu - jakże symbolicznie - nowe życie i zastosowanie”

  • Kategoria WIEDZA i UPOWSZECHNIANIE

NAGRODA : Dominik Drzazga

Praca : Monografia naukowa: „Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Uzasadnienie dr Adama Kowalewskiego :„Bardzo cenne opracowanie. W polskiej literaturze naukowej brak kompleksowych opracowań poświęconych zagadnieniom planowania przestrzennego w wymiarze teoretycznym, konceptualnym oraz, co najważniejsze, w wymiarze  praktycznym. Cenne jest również podjęcie przez autora problemów planowania przestrzennego w aspekcie paradygmatu rozwoju sustensywnego. Jest to temat zaniedbany, ważny formalnie jako wymóg Konstytucyjny i ‘nieobecny’ w polityce przestrzennej. Jest słabo reprezentowany w prawie administracyjnym (co ma fatalne skutki praktyczne), jest też zaniedbany w planowaniu przestrzennym”.

WYRÓŻNIENIE :  POLITECHNIKA GDAŃSKA/WERONIKA MAZURKIEWICZ
Praca : Praca doktorska: "Współczesne instrumenty kształtowania obrzeżnych struktur miejskich o charakterze kompleksowym"

  • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

WYRÓŻNIENIE : Kurier Podlaski-Głos Siemiatycz – niezależny tygodnik lokalny

Praca: Święto Wolności i Solidarności w Siemiatyczach

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!