Zakończyła się ocena formalna w dwóch konkursach w programie „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”.

W otwartym konkursie grantowym na małe granty w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w pierwszym naborze, który trwał do 6 grudnia 2023 wpłynęło łącznie 101 wniosków.
74 wnioski otrzymały ocenę pozytywną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej 1. naboru ogłosimy do 6 lutego 2024 r.

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna małe granty 1. nabór

W otwartym konkursie grantowym na granty interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 6. naborze, który trwał do 15 grudnia 2023  wpłynęło łącznie 8 wniosków.
5 wniosków otrzymało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

Wyniki 6. naboru ogłosimy do 15 stycznia 2024 r.

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna 6. nabór

Karty oceny formalnej wniosków ocenionych negatywnie zostaną przesłane do wnioskodawców drogą mailową w dniu 29 grudnia 2023 roku.

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie konkursu w § 11. Procedura i kryteria oceny formalnej wniosków pkt 8. Od oceny formalnej przysługuje odwołanie. 

  • Wnioskodawca, którego wniosek nie został dopuszczony do oceny merytorycznej, otrzymuje mailem od operatora kartę oceny formalnej z informacją o powodach odrzucenia.
  • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku, Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (wnioskodawcy) i uzasadnienie
  • Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając odwołanie mailem na adres: konkursy.bb@frdl.org.pl
  • Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez operatora w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje kierownik ds. procedur grantowych.

Przypominamy, że do 16 stycznia można składać wnioski w 7. naborze wniosków na granty interwencyjne. Drugi nabór wniosków w konkursie na małe granty zostanie ogłoszony w 1. kwartale 2024 roku.